فرزاد سلطانی نژاد

فهرست دروس کارشناسی پیوسته و پیشنیازها

 

واحدهای دوره کا رشناسی مهندسی برق (گرایش الکترونیک)          ( 4واحد  وصایا , تنظیم خانواده و آموزش قرآن)+ 140واحد

دروس عمومی 20 واحد ( بدون احتساب وصایا , آموزش قرآن و تنظیم خانواده)

دروس اصلی 56 واحد

دروس تخصصی 24واحد

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام درس

واحد

پیشنیاز

اندیشه اسلامی 1

2

_

کارگاه برق

1

ماشین 1

آز الکترونیک 2

1

الکترونیک2وآزالکترونیک1

اندیشه اسلامی 2

2

اندیشه 1

زبان تخصصی

2

زبان عمومی

فیزیک الکترونیک

3

الکترونیک2 یا همزمان

اخلاق  اسلامی یا ایین زندگی

2

_

نقشه کشی صنعتی

1

_

الکترونیک 3

3

الکترونیک 2وهمزمان باکنترل

انقلاب اسلامی ایران

2

_

ریاضی مهندسی

3

ریاضی2 معادلات دیفرانسیل

آزالکترونیک 3

1

الکترونیک3وآزالکترونیک2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

_

مدارهای الکتریکی1

3

فیزیک2وهمزمان معادلات

تکنیک پالس

3

الکترونیک2ومدارمنطقی

تفسیر موضوعی قرآن یا تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

_

مدارهای الکتریکی2

3

مدارهای الکتریکی1

آز تکنیک پالس

1

تکنیک پالس وآز الکترونیک 2

فارسی عمومی

3

_

اندازه گیری الکتریکی

3

مدار الکتریکی1یاهمزمان

معماری کامپیوتر

3

مدارمنطقی

زبان خارجی

3

_

آز اند ازه گیری و مدار 1

1

اندازه گیری یا همزمان

آز معماری کامپیوتر

1

معماری کامپیوتر و آز مدارمنطقی

تربیت بدنی 1

1

_

الکترو مغناطیس

3

فیزیک 2   و همزمان با

ریاضی مهندسی

میکرو پروسسور1

3

معماری کامپیوتر

تربیت بدنی2

1

تربیت بدنی 1

الکترونیک 1

3

مدار1

آز میکرو پروسسور1

1

میکرو پروسسور وآز معماری

وصایای امام(ره)

1

انقلاب اسلامی

آزالکترونیک1

1

آز اندازه گیری و الکترونیک1

مدار های مخابراتی

3

الکترونیک3 و مخابرات1

آموزش قرآن

1

_

الکترونیک2

3

الکترونیک 1

آزمدارهای مخابراتی

1

مدارهای مخابراتی

تنظیم خانواده

2

_

ماشین1

3

مدار1 والکترومغناطیس

دروس اختیاری 14 واحد (از لیست زیر انتخاب شود)

دروس پایه 26 واحد

ماشین 2

3

ماشین1

پردازش سیگنال دیجیتال

3

تجزیه وتحلیل سیستم ها

ریاضی عمومی1

3

_

آز  ماشین 1

1

ماشین 2 یا همزمان

الکترونیک صنعتی

3

الکترونیک2

ریاضی عمومی2

3

ریاضی1

مدار منطقی

3

الکترونیک 1 یا همزمان

فیلتر و سنتز مدار

3

الکترونیک2وتجزیه تحلیل

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضی2یا همزمان

آز مدار منطقی

1

مدار منطقی

مدارهای واسطه

3

میکرو پروسسور1

برنامه نویسی کامپیوتر

3

ترم2به بعد

تجزیه وتحلیل سیستم ها

3

مدار2 یاهمزمان

هوش مصنوعی

3

برنامه نویسی ومدار منطقی

محاسبات عددی

2

برنامه نویسی کامپیوتر  و همزمان بامعادلات دیفرانسیل

سیستمهای کنترل خطی

3

تجزیه وتحلیل

پردازش تصویر

3

مخابرات1 و برنامه نویسی

آماراحتمالات مهندسی

3

ریاضی1

آزکنترل خطی

1

کنترل وآزاندازه گیری

ابزار دقیق

3

کنترل واندازه گیری الکتریکی

فیزیک1

3

ریاضی1 یاهمزمان

بررسی سیستمهای قدرت1

3

ماشین2 یا همزمان

اندازه گیری الکترونیکی

2

الکترونیک3

فیزیک2

3

فیزیک1 وهمزمان باریاضی2

مخابرات1

3

آمار احتمال وتجزیه وتحلیل

تاسسیسات الکتریکی

3

بررسی سیستمهای قدرت1

آز فیزیک1

1

فیزیک1

پروژه

3

الکترونیک3 ومیکروپروسسور1

مخابرات 2

3

مخابرات1و مدار منطقی

آز فیزیک2

1

فیزیک2

کارآموزی

2

پس از 100 واحد

مهندسی پزشکی

3

الکترونیک3

کارگاه عمومی

1

_

 

 

 

میکروپروسسور2

3

میکروپروسسور 1

 

 

 

 

 

 

شبکه های کامپیوتر

2

میکروپروسسور 1

 

 

 

 

 

 

روشنایی فنی (مباحث ویژه)

3

مدار2

 

 

 

 

 

 

VHDL

3

الکترونیک 2 ومعماری کامپیوتر

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ساعت   توسط سلطانی نژاد  |